Otwartość w relacjach, skuteczność w działaniu.

O nas

Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze osób zadłużonych. Zdajemy sobie sprawę, że zaległe zobowiązania są najczęściej spowodowane okolicznościami losowymi. Umiejętne załatwienie sprawy wymaga przede wszystkim szybkiej i aktywnej reakcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zminimalizować problem narastającego zadłużenia.

Etyka

Podejmujemy wyłącznie działania zgodne z prawem i standardami zaakceptowanymi przez naszych Klientów.

Indywidualne podejście

Rozmawiamy i szukamy najlepszego możliwego rozwiązania, dopasowanego do Twoich możliwości.

Relacje

Wierzymy, że dobre relacje są ważne. Zawsze działamy z poszanowaniem Twoich praw.

Etyka

Należymy do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – instytucji, która dba o standardy etyczne działań windykacyjnych podejmowanych przez jej członków. Naszym podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie Zasad Dobrych Praktyk, czyli zbioru zasad, którymi zobligowani jesteśmy się kierować, wykonując czynności windykacyjne. W szczególności nasza komunikacja z osobą zadłużoną musi odbywać się zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz poszanowaniem praw osoby zadłużonej.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@kancelarialebek.pl.

Załatwmy sprawę

Nasze działania w czterech krokach:

1

SMS

Otrzymasz od nas SMS z informacją dotyczącą zadłużenia.

2

Telefon / e-mail / list

Skontaktujemy się z Tobą w sprawie ustalenia warunków spłaty.

3

Porozumienie w sprawie spłaty

Ustalimy dogodne warunki płatności, mieszczące się w ramach zaakceptowanych przez wierzyciela.

4

Przypomnienie o terminie spłaty

Skontaktujemy się z Tobą w celu przypomnienia o spłacie.

Wskazówki dla Ciebie

Bądźmy w kontakcie
+ -

To pierwszy krok do załatwienia sprawy. Im szybciej się z nami skontaktujesz, tym większa szansa na pozytywne załatwienie sprawy zadłużenia.

Znajdź czas
+ -

Wskaż, kiedy możemy zadzwonić (mailem lub poprzez chat). Jeśli nie chcesz rozmawiać telefonicznie, poinformuj nas, jaki sposób kontaktu jest przez Ciebie preferowany.

Dotrzymuj warunków spłaty
+ -

Redukuj swoje zadłużenie regularnie, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko wypowiedzenia umowy kredytowej i konieczności spłaty całego zadłużenia jednorazowo. Buduj swoją wiarygodność.

Twoje dane osobowe

Często zadawane pytania:

Dlaczego w trakcie rozmowy telefonicznej pytamy o Twoje dane (imię i nazwisko, data urodzenia lub PESEL)?
+ -

Aby przeprowadzić rozmowę dotyczącą należności pozostałych do zapłaty, musimy zweryfikować Twoją tożsamość. W związku z tym w trakcie rozmowy telefonicznej poprosimy Cię o podanie swojego imienia, nazwiska i daty urodzenia, a wyjątkowych sytuacjach także innych danych jak np. adres do korespondencji. Bez podania prawidłowych danych nie będziemy w stanie udzielić Ci prawidłowych informacji dotyczących spłaty zadłużenia.

Czy wierzyciel może przetwarzać dane osobowe bez mojej zgody w celu dochodzenia należności?
+ -

RODO przewiduje szereg sytuacji, w których możliwe jest przetwarzanie danych osobowych bez uzyskania zgody od osoby, której te dane dotyczą. Jedną z nich jest sytuacja, w której występują  tzw. uzasadnione interesy wierzyciela. Takim uzasadnionym interesem jest m.in. dochodzenie roszczeń o zapłatę w procesie windykacji.

Przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (określoną w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO). (…) Przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komunikat z dnia 20.11.2019 r. na stronie internetowej Urzędu

Czy Kancelaria może przetwarzać moje dane osobowe, aby dochodzić należności w imieniu wierzyciela?
+ -

Każdy wierzyciel może przetwarzać dane osobowe swoich dłużników w procesie windykacji samodzielnie, ale może też zlecić te czynności wyspecjalizowanym podmiotom, takim jak Kancelaria. Wierzyciel zawiera w tym celu umowę, w której powierza przetwarzanie danych osobowych swoich dłużników innemu podmiotowi, w celu dochodzenia należności.

Wierzyciele mogą dochodzić roszczeń, spłaty zadłużenia samodzielnie lub korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm. (…) Dlatego nieskuteczne będą też próby wycofania zgody przez dłużnika, gdyż to nie ona jest podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania jego danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komunikat z dnia 20.11.2019 r. na stronie internetowej Urzędu

W jaki sposób Kancelaria chroni moje dane osobowe?
+ -

W Kancelarii nie tylko został wyznaczony inspektor ochrony danych, ale utworzono również specjalny zespół, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa i wewnętrznych regulacji przy przetwarzaniu danych. Członkowie zespołu inspektora ochrony danych prowadzą kontrole nad przestrzeganiem polityk ochrony danych osobowych i innych istotnych informacji w Kancelarii. Powołano także administratora systemu informatycznego, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem systemów IT, w których są przetwarzane dane osobowe.

Kancelaria stosuje liczne zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają pełną poufność Państwa danych. Dodatkowo każdy pracownik Kancelarii jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie zatrudnienia, także po zakończeniu współpracy.

Kancelaria udostępnia dane osobowe podwykonawcom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W tym celu Kancelaria zawiera z podwykonawcami umowy gwarantujące możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Kancelaria dokonuje audytów swoich podwykonawców pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa danych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych przez wierzyciela i Kancelarię?
+ -

Kancelaria, zgodnie z ustaleniami z wierzycielami, służy pomocą w odpowiadaniu na Państwa pytania i zgłaszane żądania w zakresie ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu Państwa żądania należy do wierzyciela.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, które mogą Państwo zgłosić bezpośrednio do wierzyciela bądź za pośrednictwem Kancelarii:

 • Prawo dostępu do danych
  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, czy wskazany podmiot przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Wskazanie zakresu przetwarzanych danych nastąpi po zweryfikowaniu Państwa tożsamości.
 • Prawo do sprostowania danych
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są nieprawidłowe, prosimy poinformować o tym nas bądź wierzyciela.
 • Prawo do sprzeciwu
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jednak zgodnie z przepisami RODO wierzyciel ma prawo nie uwzględnić sprzeciwu, m. in. wtedy, gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z tym złożenie sprzeciwu nie jest wiążące, a wyjątkiem od tej zasady jest przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, wierzyciel oraz Kancelaria nie muszą jednak usuwać danych osobowych, a jedynie przestać z nich korzystać.
 • Prawo do usunięcia danych
  Mogą Państwo żądać od wierzyciela, aby usunął niektóre bądź wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe (także ze zbiorów Kancelarii). Wierzyciel uwzględni to żądanie jedynie w niektórych przypadkach, co szerzej zostało opisane w artykule 17 RODO. Przykładowo wierzyciel może odmówić usunięcia danych, jeśli przetwarza je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
  Prawo do bycia zapomnianym także nie ma  zastosowania w przypadku dłużnika. Administrator, realizując wynikające z art. 17 RODO obowiązki, musi wziąć pod uwagę pewne ograniczenia wynikające z tej regulacji. W niektórych sytuacjach administrator wręcz nie może usunąć danych, np. gdy ich przetwarzanie wynika z realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych. (…) Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie spłaty zadłużenia (…).
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, komunikat z dnia 20.11.2019 r. na stronie internetowej Urzędu
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  RODO przewiduje możliwość żądania czasowego wstrzymania przetwarzania danych w następujących przypadkach:

  1. kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe (ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione);
  2. w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  3. kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;
  4. w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych (ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten ma podstawy.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Prawo do dotyczy przenoszenia danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami.
Czy Kancelaria udostępni mi wszystkie dokumenty, których zażądam?
+ -

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby chronić nie tylko Państwa dane osobowe, ale także poufne informacje wierzycieli oraz własnych pracowników. W związku z tym Kancelaria nie udostępnia umów powierzenia przetwarzania, umów o pracę, dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników czy polityk ochrony danych osobowych. Dokumenty te zawierają wiele istotnych informacji, których ujawnienie osobom postronnym stanowiłoby nie tylko naruszenie zasad etyki, ale także przepisów prawa, zasad prywatności i bezpieczeństwa.

Kancelaria nie umożliwia dokonania zapłaty przez żaden system elektronicznych płatności. Jeśli są Państwo adresatem SMS-a lub e-maila z żądaniem zapłaty za pośrednictwem płatności on-line, prosimy o jego zignorowanie i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych:

 • poprzez adres e-mail iod@kancelarialebek.pl,
 • listownie na adres siedziby Kancelarii przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław,
  z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Skontaktuj się

Napisz, zadzwoń lub porozmawiaj na czacie z naszym ekspertem.

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k.
Ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław
tel. 71/750 70 00
e-mail: sekretariat@kancelarialebek.pl

Kontakt w sprawie zadłużenia:
tel. 692 298 400
e-mail: kontakt@kancelarialebek.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem +48 692 298 400

  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej jest Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6 we Wrocławiu. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityką prywatności.

  Wyślij wiadomość

   Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej jest Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6 we Wrocławiu. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityką prywatności.